Житие преподобного Трифона Вятского

Пре­по­доб­ный Три­фон, ар­хи­манд­рит Вят­ский, про­ис­хо­дил от бла­го­че­сти­вых ро­ди­те­лей, жив­ших в Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии. Ко­гда ро­ди­те­ли за­хо­те­ли же­нить Три­фо­на, то он, с юных лет чув­ствуя при­зва­ние к ино­че­ской жиз­ни, тай­но ушел из до­ма в го­род Устюг, где по­се­лил­ся у при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка, все вре­мя пре­бы­вая в стро­гом по­сте и мо­лит­ве. За­тем он жил в го­род­ке Ор­ле­це око­ло церк­ви, пе­ре­но­ся хо­лод и го­лод, а от­ту­да пе­ре­шел в Пы­скор­скую оби­тель на ре­ке Ка­ме. Здесь пре­по­доб­ный Три­фон при­об­щил­ся к мо­на­ше­ской жиз­ни и при­нял по­стриг от игу­ме­на Вар­ла­а­ма. 22-лет­ний мо­нах не про­пус­кал ни од­ной цер­ков­ной служ­бы и нёс тя­же­лое по­слу­ша­ние в пе­карне. Ко­гда он тя­же­ло за­бо­лел, ему явил­ся свя­ти­тель Ни­ко­лай и, ис­це­лив его, укре­пил в по­дви­ге.

В по­ис­ках уеди­не­ния пре­по­доб­ный ушел к устью ре­ки Му­лян­ки и по­се­лил­ся на ме­сте, где те­перь рас­по­ло­жен го­род Пермь. Здесь он об­ра­тил в хри­сти­ан­ство языч­ни­ков – остя­ков и во­гу­лов. По­том пре­по­доб­ный Три­фон уда­лил­ся на ре­ку Чу­со­вую и ос­но­вал там мо­на­стырь в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В 1580 го­ду он при­шел в го­род Хлы­нов Вят­ской гу­бер­нии, так­же ос­но­вал там Успен­ский мо­на­стырь и был по­став­лен в ар­хи­манд­ри­ты. Бу­дучи стро­гим по­движ­ни­ком, он но­сил на те­ле вла­ся­ни­цу и тя­же­лые вери­ги. Ду­ша стар­ца жаж­да­ла про­све­ще­ния за­блуд­ших све­том Хри­сто­вой ве­ры. Это­му свя­то­му де­лу он от­да­вал все свои си­лы.

Пе­ред кон­чи­ной пре­по­доб­ный Три­фон на­пи­сал за­ве­ща­ние бра­тии, в ко­то­ром го­во­рит­ся: «Со­бран­ное о Хри­сте ста­до, от­цы и бра­тия! По­слу­шай­те ме­ня, греш­но­го. Хо­тя я груб и ху­же всех, но Бог и Пре­чи­стая Ма­терь Его доз­во­ли­ли мне, ху­до­му, за­ве­до­вать до­мом Сво­им. Мо­лю вас, для Бо­га и Пре­чи­стой Ма­те­ри Его, имей­те ду­хов­ную лю­бовь меж­ду со­бою. Без нее ни­ка­кая доб­ро­де­тель не пол­на пред Бо­гом. Уста Хри­сто­вы из­рек­ли уче­ни­кам: «Да лю­би­те друг дру­га» (Ин.13,34). По сло­вам апо­сто­ла Пав­ла, «друг дру­га тя­го­ты но­си­те» (Гал.6,2). Не осуж­дай­те пред Бо­гом один дру­го­го, в хра­ме ли или в кел­лии, на­едине ли или в об­ще­нии с бра­ти­ею. Ке­лей­ные мо­лит­вы со­вер­шай­те со стра­хом. А цер­ков­но­го пе­ния от­нюдь не про­пус­кай­те; хо­тя бы и де­ло бы­ло, бе­ги в цер­ковь Бо­жию на ду­хов­ное пе­ние. Преж­де от­да­вай­те Бо­жие Бо­гу, а по­том вы­пол­няй­те дру­гие де­ла». Пре­по­доб­ный Три­фон ото­шел ко Гос­по­ду в глу­бо­кой ста­ро­сти в 1612 го­ду. По­хо­ро­нен в ос­но­ван­ной им Вят­ской оби­те­ли.

Тропарь преподобному Трифону Вятскому, глас 4.

Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ от восто́ка до за́пада,/ оста́вль бо свое́ оте́чество,/ доше́л еси́ Вя́тския страны́ и Богоспаса́емаго гра́да Хлы́нова,/ в не́мже оби́тель во сла́ву Пресвяты́я Богоро́дицы созда́в,/ и, та́мо на доброде́тель впери́вся,/ собра́л еси́ и́ночествующих мно́жество,/ и, сих наставля́я на путь спасе́ния,/ был еси́ А́нгелом собесе́дник,/ и по́стником соприча́стник, Три́фоне преподо́бне,// с ни́ми Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва преподобному Трифону Вятскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче на́ш Три́фоне! Земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, страну́ Вя́тскую озаря́яй чудесы́, гра́ду на́шему стено́ и утвержде́ние, бе́дствующым кре́пкий помо́щниче, оби́тели твоея́ до́брый храни́телю, при́сный о на́с к Бо́гу моли́твенниче и те́плый о душа́х на́ших хода́таю! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище, е́же цели́ти неду́ги теле́сныя и отгоня́ти стра́сти душе́вныя и от все́х зо́л избавля́ти с ве́рою и́мя твое́ призыва́ющих. К тебе́ у́бо прибега́ем и тебе́ припа́дающе мо́лимся: не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́ и твоея́ прося́щих по́мощи, изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, зави́стно на ны́ возстаю́щих и я́ростию зверскою поглоти́ти хотя́щих, изми́ на́с неви́димым предста́тельством твои́м от смуще́ния и бу́ри и тмочисленных скорбе́й на́ших, за грехи́ на́ша на́м прибыва́ющих. О, преди́вный и богоно́сный о́тче на́ш Три́фоне! Ско́ро потщи́ся на по́мощь на́шу. Вознеси́ благомо́щную моли́тву твою́ ко Го́споду си́л: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти и́х Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш, да потреби́т Госпо́дь от земли́ на́шея вся́ неи́стовыя крамолы́, и утверди́т в не́й безмяте́жие, ми́р и благоче́стие, да сохрани́т оби́тель твою́ святу́ю, гра́д на́ш и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея от гла́да и губи́тельства, от мяте́жа и нестрое́ния, от запале́ния и бу́ри, от нападе́ний вра́жиих и от тлетво́рных ве́тр и от вся́каго зла́. Уми́лостиви о на́с благоприя́тными моли́твами твои́ми Христа́ Бо́га на́шего, е́же изба́витися на́м от гре́х на́ших и наве́тов вра́жиих, я́ко да заступле́нием твои́м и по́мощию в ми́ре и тишине́ богоуго́дне зде́ на земли́ поживе́м, и в бу́дущем ве́це да сподо́бимся ча́сти святы́х Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет и че́сть и поклоне́ние, ны́не и во вся́ ве́ки. Ами́нь.

Похожие записи