Блаженный Прокопий Вятский, Христа ради юродивый

Тропарь, глас 4.

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́ся,/ и ми́ра сего́ красо́ты отню́д возненави́де,/ и плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждою/ и на земли́ лега́нием,/ от зимы́ студе́нию и мра́зом,/ и от зно́я со́лнечнаго и дождя́/ и про́чия тяготы́ никогда́ же уклони́ся под кров,/ и на те́ле свое́м не име́я одея́ния,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́ем,/ и ду́шу очи́стил еси́ доброде́тельми свои́ми, я́ко зла́то в горни́ле,/ Проко́пие прему́дре,/ с ве́рою творя́щим па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющим к моще́м твои́м,/ прославля́юще твое́ свято́е успе́ние,/ Христу́ Бо́гу моли́ся, благою́роде,/ да изба́вит ны Госпо́дь от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни/ и мир ми́рови да́рует// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Иной тропарь, глас 2.

Ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я,/ все претру́дное житие́ твое́ во гра́де Хлы́нове,/ юро́дствуя, прове́л еси́, блаже́нне Проко́пие,/ зной и мраз, глад и жа́жду благоду́шно терпя́,/ бие́ние и поноше́ние от люди́й безбо́жных/ ра́достно принима́л еси́, подви́жниче добропобе́дный,/ любо́вию же и добро́м ве́лиим за зло воздава́я,/ мно́зем предрека́л еси́ их ожида́ющее/ и от неду́гов исцеля́л еси́, беззло́бне,/ тем же, наслажда́яся ны́не в со́нме святы́х,// моли́ Го́спода поми́ловати град и лю́ди, тя почита́ющия.

Иной тропарь, глас 8.

А́нгельски живя́ на земли́ богоуго́дно,/ мно́гия ско́рби и труды́ терпели́во неся́,/ доброде́тельми и дарова́ниями от Бо́га украси́вся,/ предвеща́я гряду́щая и исцеля́я боле́зни,/ безмо́лвно, непреста́нно моля́ся,/ юро́дствуя, скрыв дарова́ния своя́,/ ны́не наслажда́лся в селе́ниих святы́х,// святы́й блаже́нне Проко́пие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2.

Возбра́нному и ди́вному в пра́ведницех му́жу,/ во́лею во юро́дство претвори́вшуся,/ ми́ра сего́ красо́ты возненави́дел еси́,/ плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́ посто́м и жа́ждею,/ студе́нию мра́за, сне́га, и зно́я, и дождя́,/ и от про́чия возду́шныя тяготы́ никогда́ же уклони́ся/ и очи́стил еси́ себе́, я́ко зла́то в горни́ле, Проко́пие блаже́нне,// всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Иной кондак, глас 8.

Мно́гою любо́вию к Бо́гу пламене́я,/ любви́ и смире́нию люде́й безмо́лвно учи́л еси́,/ дея́нием бу́дущая явля́я,/ неду́ги и боле́зни цели́л еси́./ На путь спасе́ния нас наста́ви,/ от язв грехо́вных исцели́,/ Проко́пие блаже́нне,// о всех нас Христа́ Бо́га моли́.

Молитва

О подви́жниче многотру́дный и кро́ткий, моли́твенниче усе́рдный и любвеоби́льный целе́бниче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Гра́да Хлы́нова украше́ние, Вя́тския земли́ Небе́сный моли́твенниче! Ки́я похвалы́ принесе́м тебе́, свя́тче Бо́жий? Ка́ко воспое́м тя? То́кмо, моля́щеся тебе́, воспомина́ем ди́вныя по́двиги твоя́. Ты из де́тства Богоуго́дно пожи́л еси́, послуша́ние роди́телем и трудолю́бие явля́я. В во́зраст прише́д и услы́шав словеса́ Спаси́теля: «А́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́ и во́змет крест свой и по Мне гряде́т» и: «Кто лю́бит ина́го па́че Мене́, не досто́ин есть Мене́», — ты, блаже́нне, послу́шен быв Христо́ву сло́ву, де́лом и жи́знию отвещава́я на за́поведи Его́, и ра́ди любви́ к Нему́ всего́ отре́клся, возлюби́л еси́ чистоту́ и целому́дрие, молча́нием уста́ загради́в, да непреста́нно умо́м с Бо́гом бесе́ду твори́ши и мо́лишися Ему́, и по сло́ву апо́стола Па́вла: «Мы бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́», — по́двиг осо́бый и многотру́дный восприня́л еси́, на ся явля́я себе́, я́ко безу́мна и юро́дива пред людьми́, ра́зум же соверше́н име́я, почита́я всех лу́чшими себе́ и в сем по́двизе до сме́рти пребы́л еси́.
Ты, ра́нее всех к Боже́ственным слу́жбам приходя́, после́дним исходи́л еси́ из хра́ма; обходя́ хра́мы гра́да, на па́пертех моли́лся еси́ днем и но́щию. Гла́дом и жа́ждою томя́ся, зной и мраз зи́мний терпя́, ма́ло прикрыва́я наготу́ свою́, босы́ми нога́ми по сне́гу ходи́л еси́, посмея́ние и бие́ние от люде́й неразу́мных терпя́, за оби́дчики моля́ся, с кля́твою преща́я духовнику́ своему́, да не откры́ет бесе́ду и по́двиг лю́дем. За таковы́я по́двиги Госпо́дь Бог просла́ви тя да́ром исцеле́ния боле́зней и неду́гов и предве́дения гряду́щаго: мно́гим бо предрека́л еси́ о́бразами гото́витися покая́нием к сме́рти, други́я же ра́достно воздвига́л еси́ от одра́ боле́зни, темни́чное заключе́ние или́ от него́ избавле́ние и о́бщия бе́дствия предвеща́я, призыва́л еси́ к покая́нию. Пред кончи́ною твое́ю, ю́же откры́ тебе́ Бог, те́ло твое́ сне́гом отира́я, омы́л еси́ и, мно́го моли́вся, почи́ от трудо́в пра́ведных, душе́ю же в Небе́сныя оби́тели от Бо́га прия́тый, отту́ду явля́лся еси́ с преподо́бным Три́фоном, да́руя исцеле́ния.
Мо́лим тя, святы́й Проко́пие, я́ко име́я дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ нам жизнь ми́рную, от собла́знов и ко́зней диа́вольских изба́ви, храм сей, град наш и всю страну́ на́шу сохрани́ в ми́ре, от враго́в защити́, земле́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, вод освяще́ние, изоби́лие плодо́в и вся потре́бная для жи́зни сей да́руй лю́дем чту́щим тя и моля́щимся тебе́; нам и всем правосла́вным христиа́ном испроси́ у Спаси́теля Христа́ Бо́га в христиа́нских доброде́телех пребыва́ти, ве́ру и любо́вь к Бо́гу всегда́ име́ти, с наде́ждою стреми́тися к жи́зни ве́чней; смире́ния и терпе́ния, кро́тости и воздержа́ния испо́лнитися; моли́тве неразсе́янней и непреста́нней научи́тися, христиа́нския кончи́ны жи́зни на́шея, безболе́зненны, ми́рны, с покая́нием и приобще́нием Христо́вых Та́ин сподо́битися, та́кожде и до́браго отве́та на Стра́шнем суди́лище Христо́вем, да твои́ми моли́твами огражда́еми и сопу́тствуеми, дости́гнем вожделе́нныя жи́зни ве́чныя в Ца́рствии Бо́жием, да та́мо вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.