Преподобный Матфей Яранский

Тропарь, глас 1.

От ю́ности твоея́ Христа́ возлюби́вый/ и все́ю душе́ю Его́ взыска́вый,/ за́поведи Бо́жии неле́ностно соблюды́й:/ посто́м, моли́твою и смире́нием ми́лость Госпо́дню обреты́й;/ стяжа́л еси́ благода́ть исцеле́ний, о́тче преподо́бне Матфе́е,/ те́мже до́брый уте́шитель был еси́ к тебе́ притека́ющим с ве́рою,/ ны́не Христу́ дерзнове́нно моли́ся о гра́де Яра́нске и лю́дех земли́ Вя́тския,/ дарова́ти нам ве́ры оте́ческия утвержде́ние// и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 8.

Чистото́ю жития́ твоего́ Го́споду угоди́л еси́,/ дар непреста́нныя моли́твы стяжа́л еси́,/ избра́нниче Бо́жий, преподо́бне Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче,/ мы же чту́ще святу́ю па́мять твою́, с любо́вию вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

О, Боже́ственныя Благода́ти до́брый и кра́сный сосу́де, преподо́бне о́тче Матфе́е! К тебе́ мы гре́шнии и смире́нии моли́твенно прибега́ем и из глубины́ се́рдца взыва́ем: при́зри на ны и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Сохрани́ нас свои́м заступле́нием от облежа́щаго ны суему́дрия и неправове́рия и я́ко па́стырь до́брый упаси́ заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва и во дво́ры Госпо́дни сия́ всели́. Огради́ нас от собла́знов, ересе́й и раско́лов и наста́ви тве́рдо в ве́ре правосла́вней подвиза́тися.
Сохрани́ зе́млю Вя́тскую и вся ве́си и гра́ды Росси́йския невреди́мы от вся́каго зла. Умоли́ Го́спода, да ниспо́слет нам ти́хое и богоуго́дное житие́, уврачу́ет свое́ю бла́гостию на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, согре́ет сердца́ на́ша любо́вию друг ко дру́гу и сотвори́т ны братолю́бны и единомы́сленны. При́зри на всех с ве́рою к тебе́ притека́ющих и прося́щих у тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Да сподо́бит Госпо́дь че́стно пра́зднующих святу́ю па́мять твою́ грехо́в оставле́ния, да́бы и мы вси с тобо́ю прославля́ли всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче! От ю́ности твоея́ всем се́рдцем Христа́ возлюби́вый, испо́лненный ду́ха прему́дрости и ра́зума, ду́ха ве́ры и благоче́стия, невозвра́тным жела́нием Тому́ Еди́ному после́довал еси́, се́рдцем смире́нным все за́поведи Госпо́дни исполня́я. Ты прия́л еси́ о́браз А́нгельского жития́, неле́ностно подвиза́яся в посте́, бде́нии и моли́тве, восше́л еси́ на высоту́ доброде́телей, восприня́в от Всеще́дрого Бо́га мно́жество благода́тных даро́в духо́вных. Дар прозорли́вости, дар неду́гов душе́вных и теле́сных врачева́ния, еще́ на земли́ оби́льно в тебе́ яви́ся. Мно́гим бысть до́брый наста́вник и уте́шитель, па́стырь и моли́твенник. Во дни ско́рби и лю́таго гоне́ния от безбо́жных, во дни нестрое́ния и сму́ты, ты, я́ко звезда́ светоза́рная в нощи́, правосла́вным лю́дям ве́рный путь спасе́ния озари́л еси́, па́стырей в по́двиге испове́дничества и му́ченичества утвержда́я, мона́шествующих непрело́жно сле́довати за́поведем Христо́вым науча́я, мно́жество ве́рных чад Це́ркви на́шея утеша́я и вразумля́я.
Сам же гоне́ния, ско́рби и боле́зни претерпе́в, ны́не Оте́чества небе́сного дости́гл еси́, по преставле́нии свое́м ду́хом от нас не отлуча́яся, оби́льно же благода́тную по́мощь подава́я всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́.
Те́мже смире́нно мо́лим тя, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, ны́не, вку́пе с преподо́бным Три́фоном, блаже́нным Проко́пием, Вя́тския земли́ чудотво́рцами и предста́телями, и все́ми святы́ми, вознеси́ своя́ благомо́щныя моли́твы ко Христу́, Спа́су на́шему и испроси́ у Него́ ве́ры правосла́вныя во Оте́честве на́шем утвержде́ние, па́стырям ре́вности, мона́шенствующим в по́двигах благи́х преуспея́ния, всем Христиа́ном благочести́ваго и доброде́тельнаго жи́тельства. Научи́ нас все́ю душе́ю и се́рдцем люби́ти и прославля́ти Пречестно́е и Великоле́пое и Сладча́йшее И́мя Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Его́же и ты возлюби́л еси́, непреста́нно во усте́х и в се́рдце Его́ име́я. Да и мы просла́вим жи́знию на́шею Отца́ и Сы́на Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.